VIDEO GALLERY

A short description about the life history of Jagat Guru Thakur Shri Abhiram Paramahansa Dev

About Shanti Ananda Ashram, Karmala (Birth place of Thakur Shri Abhiram Paramahansa Dev) and the road guide to reach to Karmala

Jagat Guru Thakur Abhiram Paramahansa Dev Evening Aarti and Puja at Shanti Dham, Karmala

SHODASHA UPACHAR PUJA | EVENING AARTI | Thakur Sri Abhiram Paramahansa Dev | Shanti Dham, Karmala

Offering prayer to Jagat Guru Thakur Abhiram Paramahansa Dev at Shanti Ananda Ashram, Shanti Dham, karamala, Puri, Odisha

Offering prayer to Maa Purnamasi at Shanti Anandasrama, Shanti Dham, karamala, Puri, Odisha (ORISSA)

sideBar

sideBar